W 各学校の指導内容例 
 
 視覚障害  聴覚障害
 知的障害  自閉症
 知的障害・情緒障害  
 知的障害・聴覚障害  
 肢体不自由、高学年  
 肢体不自由、低学年